วิธีการใช้งาน

ในการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนแหล่งน้ำและทางน้ำ ทางเราได้จัดทำคู่มือวิธีการใช้เพื่อความเข้าใจในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยท่านสามารถคลิกเพื่อดูคู่มือการใช้งาน

ความหมายแหล่งน้ำและทางน้ำ

ในงาน ระบบสารสนเทศทะเบียนแหล่งน้ำและทางน้ำ ได้มีกำหนดนิยามและความหมายของคำที่ใช้ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการสื่อสาร ทางเราได้จัดทำพจานุกรมคำศัพท์งานทะเบียนแหล่งน้ำและทางน้ำ โดยท่านสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

อันเนื่องมาจากรัฐบาลเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทย จึงได้ตั้ง “สำนักงานบริหารจัดการทรัยากรน้ำแห่งชาติ” ขึ้นเมื่อ ปี 2560 ซึ่งเป็นองค์กรกลางด้านน้ำ 1 ใน 3 เสาหลัก โดยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรง และในปี 2561 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” หรือ สทนช. โดยมีภารกิจ เสนอแนะนโยบาย จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตราการสู่การปฏิบัติ บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ แผนงาน โครงการ งบประมาณ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ จึงเป็นที่มาของ ระบบสารสนเทศทะเบียนแหล่งน้ำและทางน้ำ เพื่อเป็นคลังข้อมูลด้านน้ำของประเทศไทยและเป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังสนับสนุนการทำงานและการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อขจัดปัญหาเรื่องน้ำของประเทศไทย