สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

OFFICE OF THE NATIONAL WATER RESOURCES

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

02554 1800
02521 9140
onwr@onwr.go.th