ระบบสารสนเทศทะเบียน
แหล่งน้ำและทางน้ำ

ระบบสารสนเทศทะเบียนแหล่งน้ำและทางน้ำ จากวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำตามศักยภาพลุ่มน้ำ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งน้ำและทางน้ำกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นคลังน้ำชาติ โดยได้จัดทำ “โครงการระบบสารสนเทศทะเบียนแหล่งน้ำและทางน้ำ“ ขึ้นมาจากความตั้งใจของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์และสอดคล้ายกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีคลังข้อมูลสำหรับรวบรวมข้อมูลด้านน้ำและขึ้นทะเบียนแหล่งน้ำและทางน้ำในประเทศไทย เพื่อเก็บรวมรวบข้อมูลแหล่งน้ำและทางน้ำให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัยและให้ประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งในการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การผลิตน้ำ รวมถึงสามารถนำข้อมูลแหล่งน้ำและทางน้ำ ไปต่อยอดเพื่อบริหารจัดการ และวางแผนการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ และสามารถนำไปบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ

วิธีการใช้งานระบบ